Allmänna Villkor, Web

Asbra AB erbjuder kunderna hyra av lösningar för internettjänster. Asbra AB äger samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar som tillhandahålls. Kunden betalar endast för en rättighet att använda tillhandahållen lösning enligt avtal. Asbra AB har rätt, men inte skyldighet, att granska kundens material. Om publicerat material strider mot angivna villkor förbehåller sig Asbra AB att med omedelbar verkan stänga av tjänsten. Kunden äger i sin databas lagrat material och har rätt att få ut detta ur databasen.

1) Ansvarsbegränsning

Asbra AB ansvarar ej för skador som uppstått vid dataintrång, virus eller motsvarande. Avtalet omfattar ej upplåtelse av det nät som kunden använder för uppkoppling mot Internet och Asbra AB ansvarar ej för nätets funktionalitet eller utrustning och programvaror som behövs för uppkoppling. Asbra AB ersätter kunden endast för dennes styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd av vårdslöshet från Asbra ABs sida. Kunden har således inte någon rätt till ersättning för indirekta kostnader, skador och förluster, såsom t ex utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador. Asbra AB har heller inget ansvar för kostnader som beror på omständigheter utanför Asbra ABs kontroll som Asbra AB rimligen inte kunde ha förväntats räkna med.

2) Kundens ansvar

Kunderna upprättar, underhåller och ansvarar själv för det material som publiceras i hyrda lösningar och Asbra AB har, såvitt inget annat anges, inget ansvar för detta material, varor och tjänster. Kundens material, tjänster eller varor får inte göra intrång i annans rätt, uppmana till brott, strida mot lagstiftning, bruk, sedvänja eller riskera att väcka förargelse eller medföra skada för Asbra AB eller tredje part. Detta innebär att materialet inte får omfatta hets mot folkgrupp eller våld. Kunden ansvarar för och ersätter direkt skada för tredje parts nyttjande av material, varor och tjänster som kunden tillhandahåller. Kan felaktigheter och andra driftsavbrott härledas till kunden förbehåller sig Asbra AB rätten att debitera kunden för nedlagda felsökningsåtgärder enligt gällande
timtaxa.

3) Avtalstid

Avtalet gäller, om inte annat angivits, under 1 år för att därefter förlängas om inte uppsägning av avtalet sker av endera parten. Förlängning sker med en hel avgiftsperiod i taget vilken framgår av respektive bekräftelse av hyrd tjänst.

4) Betalningsvillkor

Betalning sker mot utsänd faktura, Betalningsvillkor 15 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Asbra AB förbehåller sig rätten att stänga av kunden om betalning ej erhållits inom 15 dagar från datumet på första påminnelsen.

5) Avgifter

Avgifter debiteras enligt specifikation på ert avtal och Abonnemangsavi. Månadshyror, kvartalshyror och årshyror debiteras i förskott. Övriga debiteringar sker enligt bekräftelse. Asbra AB äger rätt att höja månadsavgiften vid förlängning av avtalsperiod. Avgiftshöjning skall meddelas kunden senast tre månader i förväg via brev eller e-post.

6) Uppsägning

Uppsägningen kan ske av endera part och skall vara mottagaren tillhanda senast dagen innan nästkommande avtalsperiod. Vid uppsägning skall avtalsnummer, namn och organisationsnummer uppges. Asbra AB kan säga upp avtalet med omedelbar verkan om avtalsvillkoren ej uppfylls.

7) Villkorsändring

Asbra AB äger rätt att ändra villkoren i detta avtal vid förlängning av avtalsperiod. Villkorsändring skall meddelas kunden senast tre månader i förväg via brev, e-post eller på Asbra ABs hemsida. Asbra AB kan alltid med omedelbar verkan vidta sådana åtgärder som föranletts av lag, förordning eller myndighets beslut.

8) Drift och service

Lösningarna är normalt i drift 24 timmer per dygn, alla dagar i veckan. Driftsstörningar och underhåll kan förekomma under dessa tider. Asbra AB ansvarar ej för utebliven försäljning under driftsstopp, försening eller annan teknisk omständighet. Underhåll utförs i möjligaste mån nattetid mellan kl 00:00 och 06:00. Vid omfattande åtgärder skall Asbra AB avisera underhållet innan åtgärd vidtas.

9) Driftgaranti

Asbra AB garanterar att kundens tjänst går att använda med mindre än 24 timmars driftavbrott per år under högprioritettid (vardagar 08-18). Om avbrottstiden överstiger 24 timmar under högprioritettid under ett kalenderår kan en reducering av månadsavgiften ske med 50 % den månad som avbrottet översteg 24 timmar. Vid kalenderårets slut nollställs avbrottstiden och ny räkning påbörjas.

10) Support

Grundläggande support via epost ingår i månadsavgiften. Övrig service och support regleras via gällande SLA (Service Level Agreement)

11) Överlåtelse

Avtalet avser enbart undertecknad juridisk eller fysisk person och får endast överlåtas till tredje part om skriftligt samtycke erhållits från Asbra AB. Asbra AB äger rätt att överlåta avtalet, dess rättigheter och skyldigheter till annat bolag utan samtycke av kunden. Överlåtelse skall ej förändra avtalsvillkoren.

Revision 2020091301

KONTAKT

ASBRA AB
Sigurdsgatan 2
721 30 Västerås

info@asbra.nu
+46 (0)21-13 74 77